VZP

Vážení obchodní partneři,


dovolte nám poděkovat za naši dosavadní spolupráci při prodeji a servisu strojů, které importujeme na území České republiky. Naší vzájemné spolupráce se velmi vážíme a pevně věříme v její další rozvíjení.
Přestože nemáme pochyb o kvalitě zboží, které prodáváme, musíme konstatovat, že v některých případech může docházet k poruchám námi dodávaných strojů. Jsme si vědomi, že naši zákazníci se ke koupi našich produktů rádi vracejí, a to zejména díky kvalitnímu záručnímu i pozáručnímu servisu.
Ačkoliv bychom za každých okolností velmi rádi našim zákazníkům vyhověli, musíme v případě řešení záručních oprav akceptovat záruční podmínky konkrétního výrobce, které jsou pro nás závazné.
S ohledem na výše uvedené bychom Vás chtěli požádat, abyste věnovali pár minut Vašeho času a seznámili se s přiloženými záručními podmínkami a postupy, které od nás výrobci vyžadují.
Věříme, že přesné stanovení záručních podmínek přispěje k maximální možné míře Vaší spokojenosti.

 

Za společnost MALCOM CZ s.r.o.

Rudolf Jarosch

                                                                                                                                                                                                   V Jindřichově Hradci 22.1.202

 

Všeobecné záruční podmínky


Tyto všeobecné záruční podmínky upravují práva a povinnosti, jakož i postupy při řešení záručních oprav mezi Importérem a Prodejcem (dále jen „VZP“).


Importérem se dle těchto VZP rozumí společnost MALCOM CZ s.r.o. IČO: 01745841, Mostníkovská 304/1, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 211276.


Prodejcem se dle těchto VZP rozumí každý podnikatel, který od importéra nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje konečným zákazníkům a který následně provádí servisní a záruční opravy na zboží ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.


Importér poskytuje Prodejci záruku za jakost zboží, není-li stanoveno jinak v délce trvání 12 měsíců nebo 1000 motohodin, podle toho, co nastane dříve. Záruční doba počíná běžet od předání koncovému zákazníkovi. Prodejce se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit Importérovi název a adresu koncového zákazníka, jakož i termín předání. Neposkytne-li Prodejce Importérovi informace o konečném zákazníkovi a datu předání, nevzniká Prodejci nárok na poskytnutí záruky na zboží. Záruka za jakost představuje závazek Importéra poskytnout zdarma prodejci náhradní díly potřebné k provedení záruční opravy. Importér, není-li v jednotlivém případě stanoveno jinak nehradí Prodejci náklady spojené s provedením záručních prací a dopravy materiálu a osob.


Podmínkou poskytnutí záruky je též provádění periodických servisů a obsluha stroje dle návodu k obsluze, používání výhradně originálních náhradních dílů a provozních náplní. O provedení periodického servisu musí být proveden písemný záznam, který Prodejce ve lhůtě 5 pracovních dnů předá Importérovi.


V případě, že se u koncového zákazníka vyskytne v záruční době vada a tuto vadu oznámí Prodejci, je Prodejce povinen Importéra informovat a vzájemně si odsouhlasit následující postup opravy. Odsouhlasenou opravu provede Prodejce na své náklady, přičemž objedná příslušné náhradní díly u Importéra, není-li dohodnuto jinak. Importér příslušné náhradní díly vyfakturuje a Prodejce ve lhůtě splatnosti uhradí. Neuhradí-li Prodejce fakturu ve lhůtě splatnosti, je Importér oprávněn zamítnout záruční nárok Prodejce.


O průběhu záruční opravy vyhotoví Prodejce zápis, a to včetně fotodokumentace, který bezodkladně, nejpozději do 10 dnů, předá Importérovi, jakož i poškozené (vyměněné) díly. Importér následně ve lhůtě 30 dnů vyhodnotí, zda se v daném případě jedná o záruční opravu. V případě prodlení s posouzením záruční opravy ze strany výrobce, je Importér oprávněn lhůtu jednostranně prodloužit, o čemž bude Prodejce informován písemně.


Uzná-li Importér, že se v daném případě jedná o záruční nárok, vystaví Prodejci dobropis ve výši kupní ceny náhradních dílů potřebných k provedení opravy.

 

Seznam záruční kompenzace

 • Agrimaster – poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Arimotors - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Barbieri – poskytnutí náhradních dílů zdarma,, náklady na práci 600,- Kč/hodina práce, náklady na dopravu jsou součástí obchodní marže
 • Bonatti - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Caravagi - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Ferrari - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou propláceny částkou 500,- Kč/ hodina práce, náklady na dopravu jsou součástí obchodní marže
 • Muratori - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • ORSI - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Peruzzo - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Pezzolato - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Tecma - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže
 • Torincab - poskytnutí náhradních dílů zdarma, náklady na práci jsou součástí obchodní marže